Chú Lăng Nghiêm: Nguồn gốc, ý nghĩa và lợi ích khi niệm chú 

chu lang nghiem

Chú Lăng Nghiêm được cho là “Vương miện của Đức Phật”, do đó rất được nhiều người lựa chọn để trì tụng hằng ngày nhằm loại bỏ phiền não, đẩy lùi nghiệp quả. Hãy cùng tìm hiểu thông tin cụ thể hơn về chú Lăng Nghiêm thông qua bài viết được chia sẻ bởi Vật phẩm Phật Giáo dưới đây. 

chu lang nghiem

Thần chú Lăng Nghiêm được hiểu là bản chất nguyên thủy chúng sinh ( Phật tánh) 

I. Chú Lăng Nghiêm là gì?

Chú Lăng Nghiêm là loại thần chú dài nhất và lâu đời nhất của Phật giáo. Trong một số tài liệu có ghi chép rằng chú Lăng Nghiêm chưa được biết đến ở Tây Tạng, tuy nhiên một số sách lại chỉ ra loại chú này có trong kinh điển Phật giáo Kim Cương thừa.

Lăng Nghiêm Chú bao gồm 5 bộ, mỗi bộ là một phương. Nhờ có ánh sáng của chú Lăng Nghiêm mà chánh pháp mới có thể tồn tại. Chú không những dài mà còn rất khó học, buộc tất cả các tăng ni đều phải học thuộc.

chu lang nghiem

Theo chú Lăng Nghiêm, bản chất nguyên thủy của chúng sinh từ trước đến nay luôn thanh tịnh

Tuy thần chú dài và khó, nhưng nếu chuyên tâm tụng niệm thì sẽ đem đến nhiều lợi ích. Do đó, nếu như bạn hiểu được ý nghĩa của chú thì chắc chắn bạn có nhân duyên, vạn kiếp mới có thể gặp. Phần lớn các chùa đều tụng chú Lăng Nghiêm vào khóa lễ sáng. 

II. Nguồn gốc của chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm có tên tiếng Phạn là Shurangama Mantra. Trong chương đầu của chú có giải thích về nguồn gốc của thần chú. Trong đó, kinh Lăng Nghiêm có từ khi Phật Thích Ca Mâu Ni cứu Tôn Giả A Nan ( Ananda). Trong Nhục Kế trên đỉnh đầu phát ra luồng ánh sáng vô cùng màu nhiệm.

chu lang nghiem

Chú Lăng Nghiêm – thần chú đẩy lùi uy lực ma quỷ, diệt trừ phiền não

Trong ánh sáng tỏa ra hoa sen ngàn cánh có một vị Như Lai ngồi trên bông sen. Sau đó, tất cả mười phương chư Phật đều được xuất sinh từ thần chú Lăng Nghiêm. Về sau, mười phương Đức Như Lai đều nương chú này mà thành tựu đạo vô thượng đẳng chánh giác.

III. Thần chú Lăng Nghiêm bản tiếng Việt

Sau đây là bản chú Lăng Nghiêm được dịch từ Âm Phạn, Âm Hán và Âm Việt được sử dụng chính thức trong các Kinh điển hay những nghi thức tụng niệm phổ biến tại Việt Nam và hải ngoại:

Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,

Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,

Hườn độ như thị hằng sa chúng,

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

Thị tắc danh vị báo Phật ân:

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,

Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,

Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,

Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,

Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,

Thước –ca –ra tâm vô động chuyển.

 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.

 

Nhĩ thời Thế-Tôn,

Tùng nhục-kế trung,

Dõng bá bảo-quang,

Quang trung dõng xuất ,

Thiên diệp bảo liên,

Hữu hóa Như-Lai,

Tọa bảo hoa trung,

Đảnh phóng thập đạo,

Bá bảo quang-minh,

Nhứt nhứt quang-minh,

Giai biến thị hiện,

Thập hằng hà sa,

Kim-Cang mật tích,

Kình sơn trì sử,

Biến hư-không giới,

Đại chúng ngưỡng quan,

Ủy ái kiêm bảo,

Cầu Phật ai hựu,

Nhứt tâm thính Phật,

Vô-kiến đảnh tướng ,

Phóng quang như Lai,

Tuyên thuyết thần chú:

Đệ Nhất 

 1. Nam-mô tát đát tha
 2. Tô già đa da
 3. A ra ha đế
 4. Tam-miệu tam bồ đà tỏa
 5. Nam mô tát đát tha
 6. Phật đà cu tri sắc ni sam
 7. Nam-mô tát bà
 8. Bột đà bột địa
 9. Tát đa bệ tệ
 10. Nam-mô tát đa nẩm
 11. Tam-miệu tam bồ đà
 12. Cu tri nẩm
 13. Ta xá ra bà ca
 14. Tăng già nẩm
 15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.
 16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.
 17. Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.
 18. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.
 19. Tam-miệu dà ba ra
 20. Ðể ba đa na nẩm.
 21. Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.
 22. Nam-mô tất đà da
 23. Tỳ địa da
 24. Ðà ra ly sắc nỏa.
 25. Xá ba noa
 26. Yết ra ha
 27. Ta ha ta ra ma tha nẩm
 28. Nam-mô bạt ra ha ma ni
 29. Nam-mô nhơn dà ra da
 30. Nam-mô bà dà bà đế
 31. Lô đà ra da.
 32. Ô ma bát đế
 33. Ta hê dạ da.
 34. Nam-mô bà dà bà đế
 35. Na ra dả
 36. Noa da
 37. Bàn dá ma ha tam mộ đà da
 38. Nam-mô tất yết rị đa da
 39. Nam-mô bà dà bà đế
 40. Ma ha ca ra da
 41. Ðịa rị bác lặc na
 42. Dà ra tỳ đà ra
 43. Ba noa ca ra da.
 44. A địa mục đế
 45. Thi ma xá na nê
 46. Bà tất nê
 47. Ma đát rị dà noa
 48. Nam-mô tất yết rị đa da
 49. Nam-mô bà dà bà đế
 50. Ða tha dà đa câu ra da
 51. Nam-mô bát đầu ma câu ra da.
 52. Nam-mô bạc xà ra câu ra da.
 53. Nam-mô ma ni câu ra da
 54. Nam-mô dà xà câu ra da
 55. Nam-mô bà dà bà đế
 56. Ðế rị trà
 57. Du ra tây na.
 58. Ba ra ha ra noa ra xà da
 59. Ða tha dà đa da
 60. Nam-mô bà dà bà đế
 61. Nam-mô A di đa bà da
 62. Ða tha dà đa da
 63. A ra ha đế.
 64. Tam-miệu tam bồ đà da
 65. Nam-mô bà dà bà đế
 66. A sô bệ da
 67. Ða tha dà đa da
 68. A ra ha đế
 69. Tam-miệu tam bồ đà da
 70. Nam-mô bà dà bà đế
 71. Bệ xa xà da
 72. Câu lô phệ trụ rị da
 73. Bác ra bà ra xà da
 74. Ða tha dà đa da.
 75. Nam-mô bà dà bà đế
 76. Tam bổ sư bí đa
 77. Tát lân nại ra lặc xà da
 78. Ða tha dà đa da
 79. A ra ha đế
 80. Tam-miệu tam bồ đà da
 81. Nam-mô bà dà bà đế
 82. Xá kê dã mẫu na duệ
 83. Ða tha dà đa da
 84. A ra ha đế
 85. Tam-miệu tam bồ đà da
 86. Nam-mô bà dà bà đế
 87. Lặc đát na kê đô ra xà da
 88. Ða tha dà đa da
 89. A ra ha đế
 90. Tam-miệu tam bồ đà da
 91. Ðế biều
 92. Nam-mô tát yết rị đa
 93. ế đàm bà dà bà đa
 94. Tát đác tha dà đô sắc ni sam
 95. Tát đác đa bát đác lam
 96. Nam-mô a bà ra thị đam
 97. Bác ra đế
 98. Dương kỳ ra
 99. Tát ra bà
 100. Bộ đa yết ra ha
 101. Ni yết ra ha
 102. Yết ca ra ha ni
 103. Bạt ra bí địa da
 104. Sất đà nể
 105. A ca ra
 106. Mật rị trụ
 107. Bát rị đác ra da
 108. Nảnh yết rị
 109. Tát ra bà
 110. Bàn đà na
 111. Mục xoa ni
 112. Tát ra bà
 113. Ðột sắc tra
 114. Ðột tất phạp
 115. Bát na nể
 116. Phạt ra ni
 117. Giả đô ra
 118. Thất đế nẩm
 119. Yết ra ha
 120. Ta ha tát ra nhã xà
 121. Tỳ đa băng ta na yết rị
 122. A sắc tra băng xá đế nẩm
 123. Na xoa sát đác ra nhã xà
 124. Ba ra tát đà na yết rị
 125. A sắc tra nẩm
 126. Ma ha yết ra ha nhã xà
 127. Tỳ đa băng tát na yết rị
 128. Tát bà xá đô lô
 129. Nể bà ra nhã xà
 130. Hô lam đột tất phạp
 131. Nan giá na xá ni
 132. Bí sa xá
 133. Tất đác ra
 134. A kiết ni
 135. Ô đà ca ra nhã xà
 136. A bát ra thị đa câu ra
 137. Ma ha bác ra chiến trì
 138. Ma ha điệp đa
 139. Ma ha đế xà

140 Ma ha thuế đa xà bà ra

 1. Ma ha bạt ra bàn đà ra
 2. Bà tất nể
 3. A rị da đa ra
 4. Tỳ rị câu tri
 5. Thệ bà tỳ xà da
 6. Bạt xà ra ma lễ để
 7. Tỳ xá lô đa
 8. Bột đằng dõng ca
 9. Bạt xà ra chế hắt na a giá
 10. Ma ra chế bà
 11. Bát ra chất đa
 12. Bạt xà ra thiện trì
 13. Tỳ xá ra giá
 14. Phiến đa xá
 15. Bệ để bà
 16. Bổ thị đa
 17. Tô ma lô ba
 18. Ma ha thuế đa
 19. A rị da đa ra
 20. Ma ha bà ra a bác ra
 21. Bạt xà ra thương yết ra chế bà
 22. Bạt xà ra câu ma rị
 23. Câu lam đà rị
 24. Bạt xà ra hắt tát đa giá
 25. Tỳ địa da
 26. Kiền dá na
 27. Ma rị ca
 28. Khuất tô mẫu
 29. Bà yết ra đá na
 30. Bệ lô giá na
 31. Câu rị da
 32. Dạ ra thố
 33. Sắc ni sam
 34. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.
 35. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.
 36. Lồ xà na
 37. Bạt xà ra đốn trỉ giá
 38. Thuế đa giá
 39. Ca ma ra
 40. Sát sa thi
 41. Ba ra bà.
 42. ế đế di đế
 43. Mẫu đà ra
 44. Yết noa.
 45. Ta bệ ra sám
 46. Quật phạm đô
 47. ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ðệ Nhị

 1. Ô Hồng
 2. Rị sắc yết noa
 3. Bác lặc xá tất đa
 4. Tát đác tha
 5. Già đô sắc ni sam
 6. Hổ hồng đô lô ung
 7. Chiêm bà na
 8. Hổ hồng đô lô ung
 9. Tất đam bà na
 10. Hổ hồng đô lô ung
 11. Ba ra sắc địa da
 12. Tam bác xoa
 13. Noa yết ra
 14. Hổ hồng đô lô ung
 15. Tát bà dược xoa
 16. Hắt ra sát ta
 17. Yết ra ha nhã xà
 18. Tỳ đằng băng tát na yết ra
 19. Hổ hồng đô lô ung
 20. Giả đô ra
 21. Thi để nẩm
 22. Yết ra ha
 23. Ta ha tát ra nẩm
 24. Tỳ đằng băng tát na ra
 25. Hổ hồng đô lô ung
 26. Ra xoa
 27. Bà già phạm
 28. Tát đác tha
 29. Già đô sắc ni sam
 30. Ba ra điểm
 31. Xà kiết rị
 32. Ma ha ta ha tát ra
 33. Bột thọ ta ha tát ra
 34. Thất rị sa
 35. Câu tri ta ha tát nê
 36. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa
 37. Tra tra anh ca
 38. Ma ha bạt xà lô đà ra
 39. Ðế rị bồ bà na
 40. Man trà ra
 41. Ô hồng
 42. Ta tất đế
 43. Bạt bà đô
 44. Mạ mạ
 45. ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ðệ Tam

 1. Ra xà bà dạ
 2. Chủ ra bạt dạ
 3. A kỳ ni bà dạ
 4. Ô đà ca bà dạ
 5. Tỳ xa bà dạ
 6. Xá tát đa ra bà dạ
 7. Bà ra chước yết ra bà dạ
 8. Ðột sắc xoa bà dạ
 9. A xá nể bà dạ
 10. A ca ra
 11. Mật rị trụ bà dạ
 12. Ðà ra nị bộ di kiếm
 13. Ba già ba đà bà dạ
 14. Ô ra ca bà đa bà dạ
 15. Lặc xà đàn trà bà dạ
 16. Na dà bà dạ
 17. Tỳ điều đát bà dạ
 18. Tô ba ra noa bà dạ
 19. Dược xoa yết ra ha
 20. Ra xoa tư yết ra ha
 21. Tất rị đa yết ra ha
 22. Tỳ xá giá yết ra ha
 23. Bô đa yết ra ha
 24. Cưu bàn trà yết ra ha
 25. Bổ đơn na yết ra ha
 26. Ca tra bổ đơn na yết ra ha
 27. Tất kiền độ yết ra ha
 28. A bá tất ma ra yết ra ha
 29. Ô đàn ma đà yết ra ha
 30. Xa dạ yết ra ha
 31. Hê rị bà đế yết ra ha
 32. Xả đa ha rị nẩm
 33. Yết bà ha rị nẩm
 34. Lô địa ra ha rị nẩm
 35. Mang ta ha rị nẩm
 36. Mê đà ha rị nẩm
 37. Ma xà ha rị nẩm
 38. Xà đa ha rị nữ
 39. Thị tỷ đa ha rị nẩm
 40. Tỳ đa ha rị nẩm
 41. Bà đa ha rị nẩm
 42. A du giá ha rị nữ
 43. Chất đa ha rị nữ
 44. Ðế sam tát bệ sam
 45. Tát bà yết ra ha nẩm
 46. Tỳ đà dạ xà
 47. Sân đà dạ di
 48. Kê ra dạ di
 49. Ba rị bạt ra giả ca
 50. Hất rị đởm
 51. Tỳ đà dạ xà
 52. Sân đà dạ di
 53. Kê ra dạ di
 54. Trà diễn ni
 55. Hất rị đởm
 56. Tỳ đà dạ xà
 57. Sân đà dạ di
 58. Kê ra dạ di
 59. Ma ha bát du bát đác dạ
 60. Lô đà ra
 61. Hất rị đởm
 62. Tỳ đà dạ xà
 63. Sân đà dạ di
 64. Kê ra dạ di
 65. Na ra dạ noa
 66. Hất rị đởm
 67. Tỳ đà dạ xà
 68. Sân đà dạ di
 69. Kê ra dạ di
 70. Ðát đỏa dà lô trà tây
 71. Hất rị đởm
 72. Tỳ đà dạ xà
 73. Sân đà dạ di
 74. Kê ra dạ di
 75. Ma ha ca ra
 76. Ma đác rị già noa
 77. Hất rị đởm
 78. Tỳ đà dạ xà
 79. Sân đà dạ di
 80. Kê ra dạ di
 81. Ca ba rị ca
 82. Hất rị đởm
 83. Tỳ đà dạ xà
 84. Sân đà dạ di.
 85. Kê ra dạ di
 86. Xà dạ yết ra
 87. Ma độ yết ra
 88. Tát bà ra tha ta đạt na
 89. Hất rị đởm
 90. Tỳ đà dạ xà
 91. Sân dà dạ di
 92. Kê ra dạ di
 93. Giả đốt ra
 94. Bà kỳ nể
 95. Hất rị đởm
 96. Tỳ đà dạ xà
 97. Sân đà dạ di
 98. Kê ra dạ di
 99. Tỳ rị dương hất rị tri
 100. Nan đà kê sa ra
 101. Dà noa bác đế
 102. Sách hê dạ
 103. Hất rị đởm
 104. Tỳ đà dạ xà
 105. Sân đà dạ di
 106. Kê ra dạ di
 107. Na yết na xá ra bà noa
 108. Hất rị đởm
 109. Tỳ đà dạ xà
 110. Sân đà dạ di
 111. Kê ra dạ di
 112. A-la-hán
 113. Hất rị đởm
 114. Tỳ đà dạ xà
 115. Sân đà dạ di
 116. Kê ra dạ di
 117. Tỳ đa ra dà
 118. Hất rị đởm
 119. Tỳ đà dạ xà
 120. Sân đà dạ di
 121. Kê ra dạ di
 122. Bạt xà ra ba nể
 123. Câu hê dạ câu hê dạ
 124. Ca địa bát đế
 125. Hất rị đởm
 126. Tỳ đà dạ xà
 127. Sân đà dạ di
 128. Kê ra dạ di
 129. Ra xoa vỏng
 130. Bà dà phạm
 131. ấn thố na mạ mạ tỏa

Ðệ Tứ

 1. Bà dà phạm
 2. Tát đác đa bát đác ra
 3. Nam-mô tý đô đế
 4. A tất đa na ra lặc ca
 5. Ba ra bà
 6. Tất phổ tra
 7. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị
 8. Thập Phật ra thập Phật ra
 9. Ðà ra đà ra
 10. Tần đà ra tần đà ra
 11. Sân đà sân đà
 12. Hổ hồng hổ hồng.
 13. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.
 14. Ta ha
 15. Hê hê phấn
 16. A mâu ca da phấn
 17. A ba ra đề ha da phấn
 18. Ba ra bà ra đà phấn
 19. A tố ra
 20. Tỳ đà ra
 21. Ba ca phấn
 22. Tát bà đề bệ tệ phấn
 23. Tát bà na dà tệ phấn
 24. Tát bà dược xoa tệ phấn
 25. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
 26. Tát bà bổ đơn na tệ phấn
 27. Ca tra bổ đơn na tệ phấn
 28. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn.
 29. Tát bà đột sáp tỷ lê
 30. Hất sắc đế tệ phấn
 31. Tát bà thập bà lê tệ phấn
 32. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn
 33. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.
 34. Tát bà địa đế kê tệ phấn
 35. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn
 36. Tát bà tệ đà da
 37. Ra thệ giá lê tệ phấn
 38. Xà dạ yết ra
 39. Ma độ yết ra
 40. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn.
 41. Tỳ địa dạ
 42. Giá lê tệ phấn
 43. Giả đô ra
 44. Phược kỳ nể tệ phấn
 45. Bạt xà ra
 46. Câu ma rị;
 47. Tỳ đà dạ
 48. La thệ tệ phấn
 49. Ma ha ba ra đinh dương
 50. Xoa kỳ rị tệ phấn
 51. Bạt xà ra thương yết ra dạ
 52. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn
 53. Ma ha ca ra dạ
 54. Ma ha mạt đát rị ca noa
 55. Nam-mô ta yết rị đa da phấn.
 56. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn
 57. Bột ra ha mâu ni duệ phấn
 58. A kỳ ni duệ phấn
 59. Ma ha yết rị duệ phấn
 60. yết ra đàn tri duệ phấn
 61. Miệc đát rị duệ phấn
 62. Lao đát rị duệ phấn
 63. Giá văn trà duệ phấn
 64. Yết la ra đác rị duệ phấn.
 65. Ca bát rị duệ phấn
 66. A địa mục chất đa
 67. Ca thi ma xá na
 68. Bà tư nể duệ phấn
 69. Diễn kiết chất
 70. Tát đỏa bà tỏa
 71. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa 

Ðệ Ngũ 

 1. Ðột sắc tra chất đa
 2. A mạt đác rị chất đa
 3. Ô xà ha ra
 4. Dà ba ha ra
 5. Lô địa ra ha ra
 6. Ta bà ha ra
 7. Ma xà ha ra
 8. Xà đa ha ra
 9. Thị tỉ đa ha ra
 10. Bạt lược dạ ha ra
 11. Kiền đà ha ra
 12. Bố sữ ba ha ra
 13. Phả ra ha ra
 14. Bà tả ha ra
 15. Bát ba chất đa
 16. Ðột sắc tra chất đa.
 17. Lao đà ra chất đa
 18. Dược xoa yết ra ha
 19. Ra sát ta yết ra ha
 20. Bế lệ đa yết ra ha
 21. Tỳ xá giá yết ra ha
 22. Bộ đa yết ra ha
 23. Cưu bàn trà yết ra ha
 24. Tất kiền đà yết ra ha
 25. Ô đát ma đà yết ra ha
 26. Xa dạ yết ra ha
 27. A bá tất ma ra yết ra ha.
 28. Trạch khê cách
 29. Trà kỳ ni yết ra ha
 30. Rị Phật đế yết ra ha
 31. Xà di ca yết ra ha
 32. Xá câu ni yết ra ha
 33. Lao đà ra
 34. Nan địa ca yết ra ha
 35. A lam bà yết ra ha
 36. Kiền độ ba ni yết ra ha
 37. Thập phạt ra
 38. Yên ca hê ca
 39. Trị đế dược ca
 40. Ðát lệ đế dược ca
 41. Giả đột thác ca
 42. Ni đề thập phạt ra
 43. Tỉ sam ma thập phạt ra
 44. Bạt để ca
 45. Tỷ để ca
 46. Thất lệ sắc mật ca
 47. Ta nể bát để ca
 48. Tát bà thập phạt ra
 49. Thất lô kiết đế
 50. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
 51. A ỷ lô kiềm
 52. Mục khê lô kiềm
 53. Yết rị đột lô kiềm
 54. Yết ra ha
 55. Yết lam yết noa du lam
 56. Ðản đa du lam
 57. Hất rị dạ du lam
 58. Mạt mạ du lam
 59. Bạt rị thất bà du lam
 60. Tỷ lật sắc tra du lam
 61. Ô đà ra du lam
 62. Yết tri du lam
 63. Bạt tất đế du lam
 64. Ô lô du lam
 65. Thường dà du lam
 66. Hắc tất đa du lam
 67. Bạt đà du lam
 68. Ta phòng án dà
 69. Bát ra trượng dà du lam
 70. Bộ đa tỷ đa trà
 71. Trà kỳ ni
 72. Thập bà ra
 73. Ðà đột lô ca
 74. Kiến đốt lô kiết tri
 75. Bà lộ đa tỳ
 76. Tát bát lô
 77. Ha lăng già
 78. Du sa đát ra
 79. Ta na yết ra
 80. Tỳ sa dụ ca
 81. A kỳ ni
 82. Ô đà ca
 83. Mạt ra bệ ra
 84. Kiến đa ra
 85. A ca ra
 86. Mật rị đốt
 87. Ðát liểm bộ ca
 88. Ðịa lật lặc tra
 89. Tỷ rị sắc chất ca
 90. Tát bà na câu ra
 91. Tứ dẫn dà tệ
 92. Yết ra rị dược xoa
 93. Ðác ra sô
 94. Mạt ra thị
 95. Phệ đế sam
 96. Ta bệ sam
 97. Tất đát đa bát đác ra
 98. Ma ha bạt xà lô
 99. Sắc ni sam
 100. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam
 101. Dạ ba đột đà
 102. Xá dụ xà na
 103. Biện đát lệ noa
 104. Tỳ đà da
 105. Bàn đàm ca lô di
 106. Ðế thù
 107. Bàn đàm ca lô di
 108. Bát ra tỳ đà
 109. Bàn đàm ca lô di
 110. Ðát điệt tha
 111. Án
 112. A na lệ
 113. Tỳ xá đề
 114. Bệ ra
 115. Bạt xà ra
 116. Ðà rị
 117. Bàn đà bàn đà nể
 118. Bạt xà ra bán ni phấn
 119. Hổ hồng đô lô ung phấn
 120. Ta bà ha.

Thần chú Lăng Nghiêm bản tiếng Phạn:

1 – Nam mô sát tát tha, sô ga đa da, a ra ha tê, sam muya sam bô đa sê.

2 – Nam mô sát tát tha, bu đa cô ti, si ni sam.

3 – Nam mô sát va, bu đa bu ti, sát ta bê tê.

4 – Nam mô sát ta nam, sam muya sam bô đa cô ti nam.

5 – Sa sê ra pa ca, săng ga nam.

6 – Nam mô lu kê a ra han ta nam.

7 – Nam mô su ru ta pa na nam.

8 – Nam mô sa khít ri ta ca mi nam.

9 – Nam mô lu kê sam mya ca ta nam.

10 – Sam mya ca pa ra, ti pa ta na nam.

11 – Nam mô đê va li si nan.

12 – Nam mô si ta da pi ti da, ta ra li si nan.

13 – Sê pa nu, gơ ra ha, sô ha sa ra ma tha nam.

14 – Nam mô pát ra ha ma ni.

15 – Nam mô in đa ra da.

16 – Nam mô ba ga va tê.

17 – Ru đa ra da.

18 – U ma pun ti.

19 – Sô hê da da.

20 – Nam mô ba ga va tê.

21 – Na ra da, na da.

22 – Phun cha ma ha, sam mu ta ra.

23 – Nam mô si khít ri ta da.

24 – Nam mô ba ga va tê.

25 – Ma ha ca ra da.

26 – Ti ri pa ra na ga ra.

27 – Pi ta ra, pa na ca ra da.

28 – A ti mu tê.

29 – Si ma sa na ni, ba si ni.

30 – Ma tát ri ga na.

31 – Nam mô si khít ri ta da.

32 – Nam mô ba ga va tê.

33 – Ta tha ga ta cô ra da.

34 – Nam mô pát tâu ma cô ra da.

35 – Nam mô pát cha ra cô ra da.

36 – Nam mô ma ni cô ra da.

37 – Nam mô ga cha cô ra da.

38 – Nam mô ba ga va tê.

39 – Ti ri đa su ra si na.

40 – Pa ra ha ra na ra cha da.

41 – Ta tha ga ta da.

42 – Nam mô ba ga va tê.

43 – Nam mô a mi ta ba da.

44 – Ta tha ga ta da.

45 – A ra ha tê.

46 – Sam mya sam bô đa da.

47 – Nam mô ba ga va tê.

48 – A sô bi da.

49 – Ta tha ga ta da.

50 – A ra ha tê.

51 – Sam mya sam bô đa da.

52 – Nam mô ba ga va tê.

53 – Bi sa cha da, cu ru phi chu ri da.

54 – Pa ra bà ra cha da.

55 – Ta tha ga ta da.

56 – Nam mô ba ga va tê.

57 – Sam pu su pi ta.

58 – Sát lin nai ra si cha da.

59 – Ta tha ga ta da.

60 – A ra ha tê.

61 – Sam mya sam bô đa da.

62 – Nam mô ba ga va tê.

63 – Sê kê dê mu na dây.

64 – Ta tha ga ta da.

65 – A ra ha tê.

66 – Sam mya sam bô đa da.

67 – Nam mô ba ga va tê.

68 – Si tát na kê tu ra cha da.

69 – Ta tha ga ta da.

70 – A ra ha tê.

71 – Sam mya sam bô đa da.

72 – Ti piêu, nam mô sát khít ri ta.

73 – Ê đam, ba ga va ta.

74 – Sát tát tha, ga tu si ni sam.

75 – Sát tát ta, pát tát lam.

76 – Nam mô a ba ra si đam.

77 – Paùt ra ti, dang ky ra.

78 – Sát ra ba, pu ta gơ ra ha.

79 – Ni gơ ra ha, khít ca ra ha ni.

80 – Pát ra, pi ti da, cha đa ni.

81 – A ca ra, mớt ri chu.

82 – Pát ri tát ra da, nang khít ri.

83 – Sát ra ba, pun đa na, mu sa ni.

84 – Sát ra ba, tát si cha.

85 – Tát si pháp, pun ma ni, phát ra ni.

86 – Chê tu ra, si ti nam.

87 – Gơ ra ha, sô ha sát ra nha cha.

88 – Pi ta pang sa na khít ri.

89 – A si cha pinh sê ti nam.

90 – Na sa sát tát ra nha cha.

91 – Pa ra sát tha na khít ri.

92 – A si cha nam.

93 – Ma ha gơ ra ha nha cha.

94 – Pi ta pang sát na khít ri.

95 – Sát va sê tu ru, ni ba ra nha cha.

96 – Hu lam tát si pháp, nan cha na sê ni.

97 – Pi sa sê, si tát ra.

98 – A kít ni, u đa ca ra nha cha.

99 – A pát ra si ta khu ra.

100 – Ma ha pát ra chên chi.

101 – Ma ha típ ta.

102 – Ma ha ti cha.

103 – Ma ha suê ta cha ba ra.

104 – Ma ha pát ra pun đa ra, ba si ni.

105 – A ri da ta ra.

106 – Pi ri cô ti.

107 – Si va pi cha da.

108 – Pát cha ra, ma ly ty.

109 – Pi sê ru ta.

110 – Pút tang mang ca.

111 – Pát cha ra, chi hô na a cha.

112 – Ma ra chi ba, pát ra chi ta.

113 – Pát cha ra sin chi.

114 – Pi sê ra cha.

115 – Sin ta sê, bê đê va, pu si ta.

116 – Su ma ru pa.

117 – Ma ha suê ta.

118 – A ri da ta ra.

119 – Ma ha ba ra, a pát ra.

120 – Pát cha ra, xương khít ra chê ba.

121 – Pát cha ra, cu ma ri.

122 – Cu lam ta ri.

123 – Pát cha ra, hốt sát ta cha.

124 – Pi ti da khin chê na, ma ri ca.

125 – Quát su mu, ba khít ra ta na.

126 – Vê rô cha na, cu ri da.

127 – Da ra thâu, si ni sam.

128 – Pi chi lam ba ma ni cha.

129 – Pát cha ra, ca na, ca pa ra ba.

130 – Rô cha na, pát cha ra, tân chi cha.

131 – Suê ta cha, ca ma ra.

132 – Sát sa si, pa ra ba.

133 – Ê tê di tê.

134 – Mu ta ra, kít na.

135 – Sô bê ra sam.

136 – Quát pham tu.

137 – In thâu na, ma ma sê.

*- II –

138 – U hum,

139 – Ry si kít na.

140 – Pa ra, sê si ta.

141 – Sát tát tha, ga tu si ni sam.

142 – Hu hum,

143 – Tu ru ung,

144 – Chim ba na.

145 – Hu hum,

146 – Tu ru ung,

147 – Si đam ba na.

148 – Hu hum,

149 – Tu ru ung,

150 – Pa ra si đi da, sam pát soa, na khít ra.

151 – Hu hum,

152 – Tu ru ung,

153 – Sát va dác sa, hát ra sát sa.

154 – Gơ ra ha nha cha.

155 – Pi tang pang sát, na khít ra.

156 – Hu hum,

157 – Tu ru ung,

158 – Chê tu ra, si ti nam.

159 – Gơ ra ha, sa ha sát ra nam.

160 – Pi tang pang sát na ra.

161 – Hu hum,

162 – Tu ru ung,

163 – Ra soa,

164 – Ba ga va.

165 – Sát tát tha, ga tu si ni sam.

166 – Pa ra tim, cha kít ri.

167 – Ma ha, sô ha sát ra.

168 – Bút su sa, ha sát ra, si ri sa.

169 – Cô ti, sô ha sát ni, ti lê.

170 – A pi đi si, ba ri ta.

171 – Cha cha ang ca.

172 – Ma ha pát cha ru ta ra.

173 – Ti ri bô ba na.

174 – Man ta ra.

175 – U hum,

176 – Sa si ti, bô ba tu.

177 – Ma ma,

178 – In thâu na, ma ma sê.

– III –

179 – Ra cha ba da.

180 – Chu ra pát da.

181 – A chi ni ba da.

182 – U đa ca ba da.

183 – Pi sa ba da.

184 – Sê sát ta ra ba da.

185 – Ba ra chước khiết ra ba da.

186 – Tát sít soa ba da.

187 – A sê ni ba da.

188 – A ca ra mơ ri chu ba da.

189 – Đa ra ni, pu mi kim, ba ga va ta ba da.

190 – U ra ca, ba đa ba da.

191 – Rát cha than đa ba da.

192 – Na ga ba da.

193 – Pi thiêu tát ba da.

194 – Sô pa ra na ba da.

195 – Dác soa gơ ra ha.

196 – Ra soa si gơ ra ha.

197 – Pê ri ta gơ ra ha.

198 – Pi sa cha gơ ra ha.

199 – Pu ta gơ ra ha.

200 – Cu ban đa gơ ra ha.

201 – Pu tan na gơ ra ha.

202 – Ca cha pu tan na gơ ra ha.

203 – Si kin tu gơ ra ha.

204 – A pa si ma ra gơ ra ha.

205 – U than ma ta gơ ra ha.

206 – Sa da gơ ra ha.

207 – Hê ri ba ti gơ ra ha.

208 – Sê ta ha ri nam.

209 – Khít ba ha ri nam.

210 – Ru ti ra ha ri nam.

211 – Mang sa ha ri nam.

212 – Mê ta ha ri nam.

213 – Ma cha ha ri nam.

214 – Cha ta ha ri nu.

215 – Si pi ta ha ri nam.

216 – Pi ta ha ri nam.

217 – Ba đa ha ri nam.

218 – A su cha ha ri nu.

219 – Chít ta ha ri nu.

220 – Ti sam sát bi sam.

221 – Sát va gơ ra ha nam.

222 – Pi đa da cha, san đa da mi

223 – Kê ra da mi,

224 – Pa ri pát ra chê ca, cát ri tam.

225 – Pi đa da cha, san đa da mi

226 – Kê ra da mi,

227 – Đa din ni, cát ri tam.

228 – Pi đa da cha, san đa da mi

229 – Kê ra da mi,

230 – Ma ha pát su pát tát da,

231 – Ru đa ra, cát ri tam.

232 – Pi đa da cha, san đa da mi

233 – Kê ra da mi,

234 – Na ra da na, cát ri tam.

235 – Pi đa da cha, san đa da mi

236 – Kê ra da mi,

237 – Tát toa ga ru đa si, cát ri tam.

238 – Pi đa da cha, san đa da mi

239 – Kê ra da mi,

240 – Ma ha ca ra, ma tát ri ga na, cát ri tam.

241 – Pi đa da cha, san đa da mi

242 – Kê ra da mi,

243 – Ca pa ri ca, cát ri tam.

244 – Pi đa da cha, san đa da mi

245 – Kê ra da mi,

246 – Cha da khít ra, ma tu khít ra.

247 – Sát va ra tha sa tát na, cát ri tam.

248 – Pi đa da cha, san đa da mi

249 – Kê ra da mi,

250 – Chư chát ra, ba ky ni, cát ri tam.

251 – Pi đa da cha, san đa da mi

252 – Kê ra da mi,

253 – Pi ri dang cát ri chi

254 – Nan đa kê sa ra, ga na phun ti.

255 – Sát hê da, cát ri tam.

256 – Pi đa da cha, san đa da mi

257 – Kê ra da mi,

258 – Na khít na sa ra ba na, cát ri tam.

259 – Pi đa da cha, san đa da mi

260 – Kê ra da mi,

261 – A ra han, cát ri tam, pi đa da cha, san đa da mi,

262 – Kê ra da mi,

263 – Pi ta ra ga, cát ri tam.

264 – Pi đa da cha, san đa da mi

265 – Kê ra da mi, pát cha ra pa mi,

266 – Cu hê da cu hê da,

267 – Ca đi pát ti cát ri tam.

268 – Pi đa da cha, san đa da mi

269 – Kê ra da mi,

270 – Ra soa mang,

271 – Ba ga va,

272 – In thâu na ma ma sê.

– IV –

273 – Ba ga va,

274 – Si ta ta, pa tơ ra.

275 – Nam mô suy tu tê.

276 – A si ta na ra chi ca.

277 – Pa ra va, si phu cha.

278 – Pi ca sát tát ta pát ti ri.

279 – Sập phật ra sập phật ra,

280 – Đa ra đa ra,

281 – Văn đa ra, văn đa ra, san đa san đa.

282 – Hu hum,

283 – Hu hum.

284 – Phun cha,

285 – Phun cha, phun cha, phun cha, phun cha.

286 – Sô ha,

287 – Hê hê phun.

288 – A mâu ca da phun.

289 – A pa ra đê ha ta phun.

290 – Ba ra pa ra ta phun.

291 – A sô ra, pi ta ra, pa ca phun.

292 – Sát va đê bê pi phun.

293 – Sát va na ga pi phun.

294 – Sát va dác sa pi phun.

295 – Sát va gan đa va pi phun.

296 – Sát va pu ta na pi phun.

297 – Ca cha pu ta na pi phun.

298 – Sát va tát lang chi ti pi phun.

299 – Sát va tát sít pi lây, cát si ti pi phun.

300 – Sát va sấp ba lay pi phun.

301 – Sát va a pa si mô lay pi phun.

302 – Sát va sê ra ba na pi phun.

303 – Sát va ti tê kê pi phun.

304 – Sát va tát ma ta ky pi phun.

305 – Sát va pi ta da ra si cha lây pi phun.

306 – Cha da khít ra, ma tu khít ra,

307 – Sát va ra tha sa đa kê pi phun.

308 – Pi ti da cha lây pi phun.

309 – Chê tu ra, phác ky ni pi phun.

310 – Pát cha ra, cu ma ri,

311 – Pi ta da, ra si pi phun.

312 – Ma ha pa ra tinh dang, soa ky ri pi phun.

313 – Pát cha ra sang khít ra da,

314 – Pa ra chang ky ra cha da phun.

315 – Ma ha ca ra da,

316 – Ma ha mút tát ri ca na,

317 – Nam mô sa khít ri ta da phun.

318 – Pi si na phi dây phun.

319 – Pu ra ha mâu ni dây phun.

320 – A ky ni dây phun.

321 – Ma ha khít ri dây phun.

322 – Khít ra than chi dây phun.

323 – Mít tát ri dây phun.

324 – Ru tát ri dây phun.

325 – Cha man đa dây phun.

326 – Khít la ra tát ri dây phun.

327 – Ca phun ri dây phun.

328 – A ti mu chít ta, ca si ma sa na,

329 – Ba su ni dây phun.

330 – Din kít chít,

331 – Sát tô va sê,

332 – Ma ma in thâu na ma ma sê.

– V –

333 – Tát si cha chít ta.

334 – A mút tát ri chít ta.

335 – U cha ha ra.

336 – Ga ba ha ra.

337 – Rô ti ra ha ra.

338 – Ba sa ha ra.

339 – Ma cha ha ra.

340 – Cha ta ha ra.

341 – Si pi ta ha ra.

342 – Pát lác da ha ra.

343 – Khin ta ha ra.

344 – Pu sư pa ha ra.

345 – Phô ra ha ra.

346 – Ba sê ha ra.

347 – Pún pa chít ta.

348 – Tát si cha chít ta.

349 – Lu ta ra chít ta.

350 – Dác sa gơ ra ha.

351 – Ra sát sa gơ ra ha.

352 – Pay lê ta gơ ra ha.

353 – Pi sa cha gơ ra ha.

354 – Pu ta gơ ra ha.

355 – Cu ban đa gơ ra ha.

356 – Si khin ta gơ ra ha.

357 – U tát ma ta gơ ra ha.

358 – Sê dê gơ ra ha.

359 – A pa sát ma ra gơ ra ha.

360 – Chác khu cát, đa ky ni gơ ra ha.

361 – Ri pút ti gơ ra ha.

362 – Cha mi ca gơ ra ha.

363 – Sa cu ni gơ ra ha.

364 – Mu ta ra, nan ti ca gơ ra ha.

365 – A lam ba gơ ra ha.

366 – Khin tu pa ni gơ ra ha.

367 – Sập phạt ra, in ca hê ca.

368 – Chuy ti dác ca.

369 – Tát lê ti dác ca.

370 – Chê tát thác ca.

371 – Ni đê sập phạt ra, pi sam ma sập phạt ra.

372 – Pô ti ca,

373 – Pi ti ca,

374 – Sít lê si mi ca.

375 – Sa ni pun ti ca.

376 – Sát va sập phạt ra.

377 – Sít ru kít tê.

378 – Mút đa bi tát ru chê kim.

379 – A y ru khim.

380 – Mu khu ru khim.

381 – Khít ri tát ru khim.

382 – Khít ra ha, khít lam.

383 – Khít na su lam.

384 – Tan ta su lam.

385 – Ngát ri da su lam.

386 – Mát ma su lam.

387 – Pát ri si ba su lam.

388 – Pi lát si cha su lam.

389 – U ta ra su lam.

390 – Khít chi su lam.

391 – Pát si ti su lam.

392 – U ru su lam.

393 – Sang ca su lam.

394 – Hát si ta su lam.

395 – Pát ta su lam.

396 – Sa phang ang ca pát ra, chang kha su lam.

397 – Pu ta bi ta đa.

398 – Đa ky ni sấp ba ra.

399 – Ta tát ru ca, kin chát ru kít chi, ba lu ta pi.

400 – Sát pát ru ha lang ca.

401 – Su sa tát ra, sa na khít ra.

402 – Pi sa du ca.

403 – A ky ni, u ta ca.

404 – Mát ra bê ra, kin ta ra.

405 – A ca ra, mít ri chát, than lim pu ca.

406 – Ti lất chi cha.

407 – Pi ri sít chít ca.

408 – Sát va na khu ra.

409 – Si dan ga pi, khít ra ri dác sa, tát ra sô.

410 – Mát ra si, phê ti sam sa bê sam.

411 – Si ta ta, pa tơ ra.

412 – Ma ha pát cha ru, sít ni sam.

413 – Ma ha pa ra chang ky lam.

414 – Da pa tát đa sa du cha na.

415 – Pin tan ly na.

416 – Pi đa da, ban đam ca ru mi.

417 – Ti su, ban đam ca ru mi.

418 – Pát ra pi đa, ban đam ca ru mi.

419 – Ta đya tha.

420 – A ôm,

421 – A na lê,

422 – Bi su đê,

423 – Bê ra, pát cha ra, đa ri.

424 – Pun đa pun đa ni,

425 – Pát cha ra pang ni phun.

426 – Hu hum tu ru ung phun,

427 – Sô va ha.

IV. Ý nghĩa của Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm được coi là cốt tủy của Phật giáo, nhờ thần chú này mà chánh Pháp mới tồn tại lâu như vậy vì mỗi câu đều có hiệu lực. Bao gồm Ngũ Phương Phật, đại diện cho 4 hướng và trung tâm. Chư Phật chia 5 hướng để có thể trấn an và hạn chế sự càn quấy của ma quỷ. 

Do đó, uy lực của chú Lăng Nghiêm giúp con người chống lại sức mạnh của yêu ma. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chú mà trong lòng bạn vẫn còn oán hận, ganh ghét thì không có một thần chú nào có hiệu lực cả. Vì vậy, muốn tụng chú Lăng Nghiêm bạn cần định tâm thân mình trước. 

V. Lợi ích nhiệm màu của thần chú Lăng Nghiêm

Thần chú Lăng Nghiêm được tin tưởng có công năng giúp hành giả tiêu trừ ma chướng để bình an, phá tan si ám để thành tựu về trí tuệ và công đức. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ hay một đệ hoặc toàn bộ bài chú đều khiến cho quỷ thần, yêu ma tránh xa. 

chu lang nghiem

Kiên trì tụng niệm chú Lăng Nghiêm để được độ trì

Nếu thọ trì thần chú Lăng Nghiêm kiên trì thì hành giả nhất hạnh sẽ giác ngộ và chứng đắc quả vị vô thượng đẳng chánh đẳng chánh pháp. Tụng chú này thường xuyên sẽ tiêu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó chính là lợi ích nhiệm màu của chú Lăng Nghiêm.

Chú Lăng Nghiêm tuy khó học nhưng nếu bạn kiên trì học và tụng thì hiệu quả mang lại là vô cùng lớn. Vật phẩm Phật Giáo chuyên cung cấp những tài liệu giáo dục Phật giáo được chia sẻ phi lợi nhuận, hi vọng sẽ hữu ích với bạn.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.